Marco Keyzer Fotografie produceert vrij werk en levert ook in opdracht. Hiervoor gelden geen standaard prijzen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden en het daarbij behorende tarief. Zo bepalen we vooraf de juiste prijsstelling en eventuele korting. Dit wordt op verzoek van opdrachtgever in een offerte bevestigd.
Met de aankoop van het gebruiksrecht van onze foto’s gaat men akkoord met de door ons daaraan verbonden algemene voorwaarden.
Kort weergegeven: Op al onze foto’s rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt doorgaans slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt. Het aangekochte gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.
Richtprijzen voor aankoop gebruiksrecht fotografie Marco Keyzer Fotografie
Het basislicentietarief voor het gebruiksrecht van onze foto’s is 250 euro per jaar, per foto (tarief 2019).
Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van mijn foto’s, u kunt de toepasselijke algemene voorwaarden hier raadplegen. Een exemplaar zal u op verzoek ook kostenloos worden toegezonden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Dutch Profeessional Photographers van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016

 

https://www.dupho.nl/downloads/DuPho_Algemene_voorwaarden_augustus_2016.pdf

Gevolgen inbreuk op de auteursrechten van producties Marco Keyzer Fotografie
Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200% om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriele schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden.
Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend.
Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

Auteursrecht op foto’s:

  • Respecteer het auteursrecht op foto’s
  • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken
  • Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto
  • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding
  • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
  • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto
  • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
  • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik
  • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie